HR терминология (XV) – Емоционална интелигентност (EQ)

Предисторията

Source: fortifyservices.blogspot.com

Емоционалната интелигентност е относително неотдавна дефинирана, но корените на понятието лежат дълбоко във времето и стигат чак до Дарвин. В някои от ранните си творби той посочва важността на емоционалното себеизразяване за оцеляването и адаптацията. В началото на миналия век, въпреки че традиционните по това време дефиниции на интелигентността са фокусирани върху когнитивните аспекти (памет, проблемно-ориентирано мислене), започват да се прокрадват идеи за важността и на не-когнитивните такива. Например американският психолог Е.Л.Торндайк от университета „Колумбия” започва около 1920г. да използва понятието „социална интелигентност”, описвайки с него способността за разбиране и работа с други хора. През 1975г. Хауърд Гарднър представя в книгата си „Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligencesтеорията си за множеството типове интелигентност. Според нея, традиционните схващания за интелигентност не успяват да обяснят задоволително когнитивните способности.

Първото отчетливо споменаване на понятието „емоционална интелигентност” е в доктората на Уейн Пейн, под заглавие „A study of emotion: Developing emotional intelligence от 1985г. Въпреки това, той не публикува текста, така че статията на Питър Саловей и Джон Майер от 1990г. следва да се разглежда като първата систематична научна разработка по въпроса за емоционалната интелигентност. Истински популярен прави термина обаче едва бестселърът на Даниел Голман „Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. След публикуването на тази книга понятието „емоционална интелигентност” набира скорост в обществото и се появява във все повече научни и популярни издания.

Дефиниция

Има различни определения за „емоционална интелигентност” (EQ). Първата дефиниция е на Саловей и Майер: „Способността да се наблюдават собствените и чуждите емоции и чувства, да се прави разлика между тях и да се използва получената информация за насочване на собственото мислене и действия”. С течение на времето дефинициите са се умножили неимоверно много, като основно следват три модела за EQ:

  • Модел на способностите
  • Модел на отличителните черти
  • Смесен модел

Накратко, различните модели на EQ се опират на различни концепции за това, какво включва емоционалната интелигентност.  Първият модел (на Саловей и Майер) разглежда емоциите като полезен източник на информация, която помага на индивида да разбира и да се движи в социалното си обкръжение. Моделът на „отличителните черти”  е разработен от Петридис и Фърнам и разглежда EQ като характерна „отличителна черта” на индивида. Смесеният модел на Голман пък разполага EQ  върху широк спектър от компетентности и способности, отразяващи се най-вече върху уменията за ръководене.

Различните концепции за EQ логично водят и до разнородни методи за оценката й.

Критика на концепцията за EQ

Поради нехомогенността на концепциите за определяне на емоционалната интелигентност, в последните години са се натрупали доста критики към цялата идея. Те са основно в три направления:

  • Твърде широка и нестабилна дефиниция
  • EQ не може да се приеме за форма на интелигентност
  • EQ няма съществена прогностична сила

Първата пробойна е плод именно на разнопосочността, с която се дефинира EQ. Един от аргументите срещу теоретичната обоснованост на концепцията отбелязва, че постоянното променяне и разширяване на дефиницията – включвайки все повече нерелевантни елементи – свежда постепенно цялата идея до напълно неразбираем и псевдонаучен конструкт. Други критици споменават, че без известна стабилизация на концепцията и на измервателните методи е много трудно да се имплементират мета-анализи, а теоретичната кохерентност страда силно.

Втората линия на критични изказвания засяга постановката, че EQ е вид интелигентност. Някои изследователи посочват, че описанието на Голман съдържа непроверени допускания за интелигентността като цяло и, че тезата му дори е напълно в противоречие с общоприетите модели за описване на интелигентността. Съществуват твърдения, че EQ всъщност не трябва да се смята за различна форма на интелигентност, а по-скоро за интелектуална способност (способност за работа с абстракции), приложена в определена житейска област – емоциите.

Няколко проведени изследвания сочат, че отчитането на EQ прибавя много малко, или нищо към прогностиката или обяснението на дадени изходи от ситуации (преди всичко в областта на академичния или работния успех). Това е и третата линия на атаки съм концепцията за EQ.

Значението на EQ от корпоративна гледна точка

Емоционалната интелигентност е твърде спорно понятие, поради посочените дотук причини, но на дилетантско ниво изглежда твърде явна и неопровержима.  Мнозина HR мениджъри биха се изкушили да я измерят у кандидатите за постъпване на работа. Тук обаче се изисква особена предпазливост. Неправилното измерване, или отдаването на твърде голямо значение на резултатите могат да компрометират процеса по подбор на кадрите и да внесат спорна дискриминативност. Ако се прилага такъв подход, то е задължително тестващият да е изключетелно компетентен.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *